Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Współpraca międzynarodowa

Instytut Radioelektroniki (IRE) współpracuje z dwiema prestiżowymi uczelniami francuskimi: Ecole Nationale Superieure des Télécommunications de Bretagne (od 01.01.2008 TELECOM Bretagne) oraz Ecoles Militaires de Saint-Cyr Coëtquidan.

Współpraca z Ecole Nationale Superieure des Télécommunications de Bretagne (ENSTB) została formalnie uregulowana Umową o współpracy między ENSTB i WAT podpisaną w dniu 22.05.2000 r. Wykonawcą postanowień umowy ze strony WAT jest Instytut Radioelek­troniki (w momencie podpisywania umowy - jego poprzednik Instytut Radiolokacji). ENSTB jest traktowana jako strategiczny partner zarówno w dziedzinie dydaktyki jak i badań naukowych. Realizowane dotychczas formy współdziałania to między innymi:

  • krótkie staże studentów Instytutu Radioelektroniki w ENSTB poświęcone wykonaniu części pracy dyplomowej,
  • staże pracowników Instytutu Radioelektroniki w ENSTB poświęcone pracy nad doktoratami – obecnie ta forma współpracy jest organizowana w ramach tzw co-tutelle i finansowana przez rząd Republiki Francuskiej,
  • wykłady profesorów ENSTB w WAT organizowane w ramach programów RTO/NATO (RTO – Research and Technology Organization),
  • wspólne seminaria naukowe,
  • prezentacja wspólnych referatów na konferencjach międzynarodowych.

W zaawansowanej fazie opracowań koncepcyjnych są obecnie prace nad powołaniem do życia wspólnego laboratorium badawczego, którego obszarem działania będą radioelektro­niczne metody w zastosowaniach teledetekcyjnych.

Jednym z zasadniczych celów współpracy z ENSTB jest promowanie rozwoju naukowego młodych pracowników, a także tworzenie warunków sprzyjających ich funkcjonowaniu w zjednoczonej Europie.

Od 01.01.2008 nazwę ENSTB zmieniono na TELECOM Bretagne.

Współpraca z Ecoles Militaires de Saint-Cyr ogranicza się obecnie wyłącznie do obszaru dydaktyki i polega na organizowaniu przez Instytut Radioelektroniki staży dla studentów francuskich, przeznaczonych na wykonywanie pod kierownictwem pracowników IRE prac dyplomowych, które na egzaminach, organizowanych w uczelni francuskiej są bronione przed mieszanymi francusko-polskimi komisjami egzaminacyjnymi. Taka forma współpracy jest pomyślnie prowadzona od dwóch lat, a obie zainteresowane strony deklarują gotowość do jej kontynuacji także w latach następnych.

Współpraca z Ecole Nationale Superieure des Télécommunications de Bretagne

Ecole Nationale Superieure des Telecommunications de Bretagne (ENSTB) w Brescie-Francja (nazywana także Telecom Bretagne) powstała przed ponad 20 laty jako filia znanej, prestiżowej Ecole Nationale Superieure des Telecommunications (ENST) w Paryżu. Do połowy lat dziewięćdziesiątych szkoła w Brescie (we Francji jest używany termin ecole - szkoła w nazwach wyższych uczelni o statusie uniwersyteckim) wchodziła w skład grupy kilku francuskich uczelni wyższych, kształcących specjalistów w dziedzinie telekomunikacji, działającej pod egidą i finansowanej przez narodowego operatora France Telecom. Obecnie podlega Ministerstwu Edukacji. Od początku swego istnienia ENSTB należała do grona renomowanych uczelni francuskich nazywanych Grandes Ecoles, wśród których należy wymienić Uniwersytet Paryski - Sorbonę, Ecole Polytechnique czy znaną Ecole Nationale d'Administration - ENA. Od wielu lat ENSTB współpracuje z polskimi uczelniami: Politechnikami Warszawską, Poznańską i Gdańską oraz, w czasie jej istnienia, Francusko-Polską Wyższą Szkołą Nowych Technik Informacyjnych w Poznaniu, której była współorganizatorem. Z całą pewnością można twierdzić, że w gronie jej pracowników istnieje życzliwa świadomość dłu­goletniej tradycji ożywionych kontaktów z polskimi uczelniami, wspomaganych współpracą regionu Bretanii z Poznaniem.

Usytuowanie ENSTB w Bretanii ma istotny wpływ na kierunki kształcenia realizowane przez tę uczelnię oraz podejmowane przez nią badania, a także wybór partnerów do współpracy. W ostatnich dekadach Bretania, region do niedawna zaniedbany, intensywnie się rozwija, co znajduje swoje odzwierciedlenie w inwestycjach realizowanych przez znane firmy zarówno francuskie jak i międzynarodowe. W Brescie znajduje się między innymi duże centrum badawczo-produkcyjne firmy THALES. Szczególną dynamiką charakteryzuje się rozwój sektora gospodarki morskiej. Ze względu na ważną rolę, jaką w systemie obronnym Francji odgrywa port w Brescie, potrzeby marynarki wojennej i ogólnie armii francuskiej, stymulują rozwój Bretanii. W szczególności marynarka i armia wspierają badania w dziedzinach o strategicznym znaczeniu dla obu tych instytucji. Również ENSTB, współpracując z partnerami wojskowymi (w tym z francuskimi uczelniami wojskowymi np. Ecoles Militaires de Saint-Cyr, Ecole Navale) i cywilnymi, prowadzi badania w dziedzinach pozostających w kręgu zainteresowania wojska nie zamykając się jednak na potrzeby sektora cywilnego, w tym w szczególności gospodarki morskiej. Dziedziny badań to telekomunikacja, a w tym radiolokacja oraz teledetekcja. Wśród prac jawnych, mających oczywisty związek z zastosowaniami militarnymi, wymienić można badania w dziedzinie teledetekcji , a w tym badanie powierzchni mórz oraz kształtu dna morskiego na podstawie obrazów satelitarnych uzyskiwanych w systemach typu SAR. Badania w dziedzinie teledetekcji, obok badań nad medycznymi zastosowaniami technik przetwarzania obrazów, stanowią bardzo ważną i ciągle rozwijaną sferę działalności szkoły. Współpracuje ona na tym polu z ośrodkami w Kanadzie, Niemczech, Hiszpanii i Kolumbii.

Wśród kierunków studiów prowadzonych w ENSTB, wymienić należy telekomunikację w ogólnym znaczeniu, przetwarzanie informacji (sygnałów, obrazów), optoelektronikę, informatykę, a także zarządzanie, marketing i ekonomiczno-prawną problemykę telekomunikacji. Studia są prowadzone zarówno w systemie stacjonarnym (inżynierskie, typu mastère i doktoranckie) jak również w formie kursów typu szkolenia ustawicznego.

Więcej informacji na temat Szkoły można znaleźć na stronie www.enst-bretagne.fr.

Staż Roberta Kędzierawskiego w TELECOM Bretagne

Bezcenne doświadczenie...

Dzięki wieloletniej współpracy między Zakładem Teledetekcji Instytutu Radioelektroniki WEL WAT, a Ecole Nationale Superieure des Télécommunications de Bretagne (TELECOM Bretagne), Brest, Francja istnieje możliwość organizowania staży naukowych dla wyróżniających się studentów specjalności Systemy Teledetekcyjne.

Odbycie stażu naukowego w trakcie studiów na zagranicznej uczelni to często niepowtarzalna okazja zdobycia doświadczenia naukowego, zweryfikowania swojej wiedzy, przygotowania się do pisania pracy magisterskiej, pozyskania obcojęzycznych materiałów do tej pracy, a także poznania kultury danego państwa czy regionu.

image004Celem mojego stażu w TELECOM Bretagne, trwającego cztery miesiące (czerwiec-wrzesień 2009), było przeprowadzenie eksperymentów numerycznych wynikających z tematu mojej pracy magisterskiej związanej z symulacyjnym modelem przetwarzania sygnałów w radarowym systemie z syntetyczną aperturą. Życzliwe przyjęcie przez pracowników i stażystów Wydziału Przetwarzania Informacji i Zobrazowań (Département Image et Traitement de l'Information) pomogło mi w szybkiej aklimatyzacji oraz pozwoliło na skuteczne wykorzystanie okresu stażu. Samodzielność jaką dało mi kierownictwo Wydziału w planowaniu mojej pracy w czasie stażu oraz dostęp do bogatej bazy podręczników akademickich, publikacji naukowych, nowoczesnego sprzętu i oprogramowania, sprzyjał dużej efektywności pracy nad tematem, któremu staż był poświęcony. Utwierdziło mnie to także w przekonaniu o słuszności dokonanego wyboru kierunku i specjalności studiów. Współpraca oraz wymiana pomysłów z pracownikami Wydziału owocowały nowymi rozwiązaniami problemów zawartych w tematyce stażu, a także odkrywały nowe aspekty warte rozważenia. Przy okazji zapoznałem się z pracami prowadzonymi w Wydziale dotyczącymi teledetekcji, geodezji oraz medycyny. Obejmowały one zagadnienia związane z przetwarzaniem sygnałów (jedno-, dwu- i trójwymiarowych) oraz zastosowaniem sieci neuronowych do np. rozpoznawania obiektów, diagnozowania chorób. Różnorodność tematyki prac prowadzonych w Wydziale odzwierciedla aktualne trendy w dziedzinie wykorzystania technik radiowych będących podstawowymi technikami w zastosowaniach teledetekcyjnych.

image006Odbywanie stażu w zagranicznej uczelni nie tylko przynosi korzyści natury naukowej lecz wiąże się z poznaniem nowego środowiska, jego kultury, języka, sposobu życia i stosunku do pracy. W czasie pobytu w Breście umożliwiono mi uczestnictwo w szkole letniej wraz z nowymi studentami rozpoczynającymi naukę w ramach programu Erasmus. Dało mi to okazję do poznania podstaw języka francuskiego. Atrakcyjne położenie uczelni nad Oceanem Atlantyckim sprzyjało aktywnemu spędzaniu wolnego czasu i wypełniało go wędrówkami pieszymi, wycieczkami rowerowymi, pływaniem kajakiem, wspinaczką ściankową, a także grą w piłkę nożną, siatkówkę, tenisa, rugby. Takie spędzanie wolnego czasu stanowiło przeciwwagę dla intensywnej pracy nad tematem mojej pracy dyplomowej. Organizowane przez miejscowe stowarzyszenia studentów wieczory filmowe i kulturowe, przybliżały kulturę rodzinnych krajów studentów, których spotkałem w czasie mojego pobytu w Breście. Wieczór hiszpański, chiński, indyjski, peruwiański był okazją do integracji środowiska akademickiego TELECOM Bretagne. Wieczory bretońskie pozwoliły poznać lokalną kulturę oraz kuchnię jednego z najpiękniejszych regionów Francji, a zarazem regionu o najbardziej specyficznym klimacie, jakim jest Bretania. Mimo różnic kulturowych między studentami ze wszystkich kontynentów atmosfera panująca w kampusie akademickim była niezwykle przyjazna. Największą próbą dla współżycia na terenie kampusu był finał Mistrzostw Europy w siatkówce mężczyzn między Polską a Francją, wygrany przez naszą drużynę. Dzięki wsparciu studentów z Brazylii, Peru, Tunezji, Ghany i Anglii wraz z grupą studentów z Politechniki Gdańskiej dzielnie wspieraliśmy naszą reprezentację podczas finału będąc oczywiście w zdecydowanej mniejszości względem licznej grupy studentów francuskich. Jednak bojowe nastawienie sprzed finału zamieniło się w gratulacje po ostatniej piłce meczowej.

image008Staż naukowy, będący przede wszystkim formą realizacji praktyki dyplomowej, był niezwykłą okazją do weryfikacji własnej wiedzy i sprawdzenia się poprzez samodzielne planowanie kolejnych etapów pracy oraz eksperymentów numerycznych. Skorzystanie z takiego wyjazdu w trakcie trwania studiów oprócz możliwości rozwijania własnych zainteresowań wiąże się także ze zdobyciem doświadczenia, które może się okazać bezcenne w przyszłości.

Na zakończenie pragnę dodać, że wyjazd ten nie byłby możliwy bez zaangażowania i wsparcia kierownictwa Instytutu Radioelektroniki WEL oraz Pracowników Zakładu Teledetekcji, za co chcę tą drogą wyrazić gorące podziękowania i wdzięczność.

Robert Kędzierawski, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.telecom-bretagne.eu

Współpraca z Ecoles Militaires de Saint-Cyr Coëtquidan

Ecoles Militaires de Saint-Cyr Coëtquidan będące grupą trzech szkół nazywanych często w skrócie Academie de Saint Cyr. Wspomniane szkoły to:

  • L'Ecole Spéciale Militaire de Saint-Cyr (ESM) o przeszło 200 letniej historii, utworzona przez Cesarza Napoleona I,
  • L'Ecole Militaire Interarmes (EMIA) utworzona w 1961 roku,
  • L'Ecole Militaire du Corps Technique et Administratif (EMCTA) utworzona w 1977.

Powodem powołania do życia tej ostatniej szkoły była potrzeba dostosowywania profilu kształcenia kadr Armii Francuskiej do wymagań stawianych przez współczesny rozwój nauki i techniki. Konsekwencją powstania tej szkoły jest funkcjonowanie w ramach struktury Akademii prężnego centrum badawczego (Centre de Recherches). W ramach współpracy Instytut Radioelektroniki organizuje staże dla studentów-kadetów EMCTA z Academie de Saint Cyr. Współpraca ma perspektywy dalszej intensyfikacji, do czego gotowość wyrażają obie strony.

Więcej informacji na temat Akademii można znaleźć na stronie www.st-cyr.terre.defense.gouv.fr.

image010

a plus b 1Studenci Academie St-Cyr przy pracy w czasie stażu w IRE (wrzesień-grudzień 2004 r.)

sala konf 1Attaché wojskowy Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie płk. Jean-Sebastien Tavernier w IRE (grudzień 2004 r.)

sem 1Seminarium ppor. Gregoire Mercier w IRE (listopad 2004 r.)

12090008Seminarium ppor. Romain Lagny w IRE (listopad 2005 r.)

12090002 Attaché wojskowy Ambasady Republiki Francuskiej w Warszawie płk Christian Berthelen w IRE (grudzień 2005 r.)

endfaq

{accordionfaq}

186833

Stronę Instytutu przegląda teraz 7 gości