Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Działalność dydaktyczna

Zakład Teledetekcji prowadzi dla studentów cywilnych specjalność SYSTEMY TELEDETEKCYJNE oraz współuczestniczy w prowadzeniu specjalności SYSTEMY RADIOELEKTRONICZNE. Dla studentów wojskowych zakład prowadzi specjalność RADIOLOKACJA oraz współuczestniczy w prowadzeniu specjalności RADIONAWIGACJA.

Specjalność „SYSTEMY TELEDETEKCYJNE" przygotowuje fachowców w zakresie elektronicznych sensorów wykorzystujących promieniowanie akustyczne oraz elektromagnetyczne w szerokim widmie, począwszy od fal metrowych, poprzez mikrofale, podczerwień aż do promieniowania zakresu widzialnego i ultrafioletu. Plany nauczania, oprócz przedmiotów ogólnych i podstawowych, obejmują także bogatą paletę przedmiotów kierunkowych oraz specjalistycznych. Student otrzymuje wiedzę oraz nabywa umiejętności w zakresie technologii, projektowania oraz eksploatacji urządzeń laserowych, elektrooptycznych, termowizyjnych, radarowych, interferometrycznych i radiometrycznych. W szczególności zdobywa wiedzę dotyczącą syntezy algorytmów przetwarzania sygnałów i danych oraz programowego ich modelowania. Duży nacisk położony jest na projektowanie i badania cyfrowych systemów przetwarzania informacji oraz ich fuzji z uwzględnieniem zasad inżynierii oprogramowania, a w tym i modelowania wizualnego z wykorzystaniem języka UML. Treści przedmiotów dotyczą zarówno urządzeń aktywnych jak i pasywnych, funkcjonujących autonomicznie lub w systemach. Prowadzący tę specjalność nauczyciele akademiccy mają odpowiednią wiedzę teoretyczną wzbogacaną doświadczeniami z prac badawczych realizowanych w obszarach tematycznych zilustrowanych poniżej. Nowoczesny plan studiów gwarantuje, że absolwent znajdzie zatrudnienie w wielu profesjonalnych zespołach działających w zakresie elektroniki i telekomunikacji. Szczególnie dotyczy to krajowych i zagranicznych instytucji zajmujących się obserwacjami zdalnymi (teledetekcyjnymi) szeroko rozumianego środowiska. Zajęcia w ramach w.w. specjalności prowadzone są wspólnie przez nauczycieli akademickich ZAKŁADU TELEDETEKCJI oraz INSTYTUTU OPTOELEKTRONIKI WAT z wykorzystaniem unikalnej w skali kraju bazy laboratoryjnej obu zespołów.

Kadra Zakładu prowadzi m. in. następujące przedmioty:

 • Podstawy teledetekcji
 • Przetwarzanie sygnałów
 • Przetwarzanie sygnałów losowych
 • Cyfrowe przetwarzanie sygnałów
 • Metody i techniki teledetekcji
 • Modelowanie oraz przetwarzanie zobrazowań teledetekcyjnych
 • Radarowe sygnały złożone
 • Metody symulacyjne w radiolokacji
 • Elektroniczne urządzenia i systemy teledetekcyjne
 • Podstawy akustyki stosowanej
 • Podstawy akustolokacji
 • Akustoelektronika
 • Wybrane rozwiązania oraz metody pomiarowe w technice radiolokacyjnej
 • Radary specjalnych zastosowań

 

Zasady realizacji oraz zaliczania ćwiczeń laboratoryjnych w Laboratorium Teledetekcji

1) SPRAWY ORGANIZACYJNE

Na dziesięć dni przed rozpoczęciem ćwiczeń laboratoryjnych starosta grupy udaje się do osoby w pokoju nr 12 (lub 11) w budynku 80, której przedstawia wykaz stanu osobowego grupy szkoleniowej. Tam też starosta uzyska informacje organizacyjne na temat ćwiczeń realizowanych w laboratorium. Dotyczą one terminów ćwiczeń, czasu trwania oraz miejsca wykonywania ćwiczeń, nazwisk nauczycieli akademickich prowadzących poszczególne ćwiczenia i podziału grupy na podgrupy szkoleniowe. Ponadto przekazane zostaną zalecenia na temat przepisów BHP oraz szczegółowe informacje określające zasady realizacji i zaliczenia poszczególnych ćwiczeń. Do niektórych ćwiczeń wydane / wypożyczone zostaną staroście instrukcje odnoszące się do wybranych stanowisk.

Student przed przystąpieniem do wykonywania ćwiczeń laboratoryjnych powinien:

 • zapoznać się z tematami i planem ćwiczeń laboratoryjnych,
 • pobrać w bibliotece WAT lub od prowadzącego zajęcia (jeśli brak jest skryptu w bibliotece) skrypty - instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych; dotyczy to tych ćwiczeń do których starosta nie otrzyma dokumentacji dla grupy,
 • przygotować się merytorycznie do ćwiczenia na podstawie instrukcji, notatek z wykładów oraz ćwiczeń rachunkowych, literatury zalecanej do wykonania danego ćwiczenia laboratoryjnego,
 • zapoznać się z niniejszymi zasadami oraz instrukcją BHP potwierdzając to własnoręcznym podpisem przed rozpoczęciem pierwszego ćwiczenia laboratoryjnego,
 • przygotować (zgodnie ze wzorem podanym w instrukcji) protokół pomiarowy (jeden dla podgrupy szkoleniowej) zawierający typową tabelę nagłówkową, schemat blokowy układu pomiarowego, wykaz przyrządów oraz tabele wyników i obliczeń; protokoły mogą się znacznie różnić, w zależności od ćwiczenia.
 •  

  2) PRZEBIEG ĆWICZENIA

  Na pięć minut przed zajęciami starosta grupy składa w pracowni sprawozdania i ewentualne dodatkowe opracowania z poprzednio wykonywanego ćwiczenia laboratoryjnego. Sprawozdania te podlegają sprawdzeniu przez prowadzącego ćwiczenie.

  Prowadzący ćwiczenie laboratoryjne na wstępie przeprowadza sprawdzian przygotowania studentów do ćwiczenia, który polega na ocenie znajomości podstaw teoretycznych dotyczących danego ćwiczenia, celu badań oraz metodyki wykonywanych pomiarów. Studenci, którzy zaliczą sprawdzian są dopuszczeni do wykonywania bieżącego ćwiczenia laboratoryjnego. Oceny / punkty uzyskane ze sprawdzianu stanowią część składową oceny / punktów za dane ćwiczenia laboratoryjne.

  Brak zaliczenia sprawdzianu powoduje konieczność jego poprawienia i oznacza brak dopuszczenia do wykonywania danego ćwiczenia laboratoryjnego. W wyjątkowych przypadkach, jeśli wiedza zaprezentowana przez studenta w czasie sprawdzianu nie upoważnia do uzyskania oceny pozytywnej, ale jest wystarczająca do świadomego wykonywania pomiarów, prowadzący ćwiczenie może dopuścić studenta do wykonywania ćwiczenia warunkowo.

  Zaliczanie zaległych sprawdzianów odbywa się w ramach konsultacji u prowadzącego dane ćwiczenie. Pierwszy termin wyznacza się w trakcie semestru, natomiast kolejne mogą być zaplanowane w sesji poprawkowej bądź w następnym semestrze. Minimalny odstęp czasowy między kolejnymi terminami zaliczania sprawdzianów nie może być krótszy niż jeden tydzień. Prowadzący ćwiczenie może wprowadzić ograniczenie górnego pułapu ocen / punktów możliwych do uzyskania w kolejnych podejściach.

  Realizacja zaległych ćwiczeń (po zaliczeniu sprawdzianu) spowodowanych nieobecnością lub nieodpowiednim przygotowaniem do zajęć, odbywa się w terminach wyznaczonych przez nauczyciela akademickiego prowadzącego ćwiczenie. Pierwszy termin określa się w trakcie semestru, natomiast kolejne mogą być zaplanowane w sesji poprawkowej bądź w następnym semestrze. Minimalny odstęp czasowy między kolejnymi terminami realizacji ćwiczeń nie może być krótszy niż jeden tydzień.

  Studenci dopuszczeni do wykonywania ćwiczenia laboratoryjnego po zajęciu stanowisk dzielą między sobą czynności, które trzeba wykonać oraz zapoznają się z przyrządami pomiarowymi. Po zaznajomieniu się ze stanowiskiem i wysłuchaniu wytycznych dotyczących prowadzenia pomiarów, przystępują do wykonywania ćwiczenia.

  Po zakończeniu pomiarów i obserwacji, studenci danej podgrupy przedstawiają prowadzącemu ćwiczenie protokół pomiarów do podpisu.

   

  3) SPOSÓB WYKONANIA SPRAWOZDANIA I WARUNKI ZALICZENIA ĆWICZENIA LABORATORYJNEGO

  Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego jest traktowane jako dokument z przeprowadzonych badań. Każda podgrupa sporządza jedno sprawozdanie z danego ćwiczenia. Sprawozdanie należy opracować starannie i powinno ono zawierać:

 • typową tabelę nagłówkową,
 • schemat blokowy układu pomiarowego,
 • wykaz przyrządów,
 • tabele wyników pomiarów i obliczeń,
 • wykresy charakterystyk wykonane zgodnie z instrukcją,
 • wyczerpujące wnioski z uzyskanych wyników pomiarów oraz uwagi odnośnie metod stosowanych przy wykonywaniu pomiarów; zawarcie we wnioskach wyłącznie obserwacji i oczywistych spostrzeżeń bez próby ich uzasadnienia, dyskusji, interpretacji, odwołania się do teorii itd., może stanowić podstawę do odrzucenia sprawozdania.
 • Do sprawozdania załącza się protokół z wynikami pomiarów, zatwierdzony uprzednio przez nauczyciela akademickiego prowadzącego dane ćwiczenie laboratoryjne. W przypadku braku protokółu z pomiarów, sprawozdanie nie będzie przyjęte, a ćwiczenie laboratoryjne uważane będzie za niewykonane. Sprawozdanie z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego należy złożyć na następnym ćwiczeniu laboratoryjnym u prowadzącego dany temat. Sprawozdanie z ostatniego ćwiczenia laboratoryjnego należy złożyć nie później niż w ciągu 14 dni.

  Sprawozdanie z ćwiczenia laboratoryjnego podlega zaliczeniu przez prowadzącego je nauczyciela akademickiego. Pozytywne oceny (lub odpowiednie ilości punktów) uzyskane za sprawozdanie oraz za sprawdzian oznaczają zaliczenie danego ćwiczenia laboratoryjnego.

  Sprawozdanie niezaliczone jest zwracane podgrupie do poprawienia w ciągu 7 dni od dnia zwrotu. Każdy kolejny zwrot sprawozdania może powodować obniżenie oceny pozytywnej zaliczającej dane sprawozdanie (o stopniu obniżenia oceny decyduje oceniający sprawozdanie). Brak zaliczenia danego ćwiczenia nie uniemożliwia podgrupie przystąpienia do realizacji innego ćwiczenia.

  Wzór tabeli nagłówkowej na stronie tytułowej sprawozdania z wykonanego ćwiczenia laboratoryjnego.

   

  4) ZASADY OCENIANIA

  Ocena / punkty za dane ćwiczenie laboratoryjne jest średnią arytmetyczną ocen / punktów ze sprawdzianu i sprawozdania.

  Ogólna ocena / ilość punktów ze wszystkich ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w ramach danego przedmiotu, wynika ze średniej arytmetycznej z ocen / ilości punktów uzyskanych za poszczególne tematy. Ocenę ogólną wystawia się według następującej skali:

   

  Ocena średniaOcena ogólna
  do 2,75niedostatecznie(ndst; 2)
  2,76 - 3,25dostatecznie(dst; 3)
  3,26 - 3,75dostatecznie plus(dst+; 3,5)
  3,76 - 4,25dobrze(db; 4)
  4,26 - 4,75dobrze plus(db+; 4,5)
  4,76 - 5,00bardzo dobrze(bdb; 5)

   

  5) UWAGI KOŃCOWE

  Wyżej wymienione uwagi należy traktować jako ogólne zalecenia. Szczegółowe wymagania dotyczące ćwiczeń laboratoryjnych realizowanych w ramach poszczególnych przedmiotów, określają prowadzący je nauczyciele akademiccy w porozumieniu z nauczycielem akademickim odpowiedzialnym za dany przedmiot.

  KIEROWNIK ZAKŁADU TELEDETEKCJI
  dr inż. Jerzy PIETRASIŃSKI

   

  Radarowy system monitoringu zanieczyszczeń powierzchni morza produktami ropopochodnymi

   image004Radar RON-100 zamontowany na platformie wiertniczej ulokowanej na Bałtyku

  image006Zobrazowanie ech radarowych od powierzchni morza na ekranie monitora

  Lidar

  Dwubarwny lidar rozproszeniowy. Umożliwia zdalną detekcję i analizę chmur aerozoli. Zasięg do ok. 7000 m. Wyposażony jest w laser generujący dwie długości fal, 532 nm i 1064 nm, o regulowanej mocy i częstotliwości repetycji 20 Hz. Optyczny układ odbiorczy wykonany w postaci zestawu trzech zwierciadeł parabolicznych pozwala na odbiór szerokiego widma sygnałów optycznych. Całość zabudowana jest na platformie skanującej umożliwiającej wykonanie pomiarów oraz rejestrację wyników z określonego punktu lub zadanego obszaru przestrzeni. Komputerowe oprogramowanie lidara daje możliwość sterowania platformą skanującą, sterowania parametrami układów odbiorczych oraz układów wstępnego przetwarzania sygnału. Istotną cechą wykonanego oprogramowania jest możliwość zobrazowania wyników pomiaru w formacie 3D oraz aplikacja modułów wspomagających analizę odbieranych sygnałów.

  lidar1Lidar zaprojektowany i wykonany w Instytucie Optoelektroniki WAT

  System radarów meteorologicznych POLRAD

  Nowoczesne narzędzie wykorzystywane przez ośrodki odpowiedzialne za osłonę hydrologiczno-meteorologiczną kraju oraz za kierowanie akcjami ratowniczymi w sytuacjach kryzysowych.

  polrad1aRadar meteorologiczny z kanałem dopplerowskimpolrad1bPrzykłady pogodowych ech radarowych

  Radary lotniskowe

  lotniskowe1aRadar lotniskowy ASR-9. Przeznaczony do kontroli przestrzeni powietrznej wokół lotniska (ang. FIR - Flight Interception Region)

  lotniskowe2aRadar kontroli płyty lotniska ASC-10. Przekazuje do wieży kontroli lotów informacje o stojących i poruszających się po płycie lotniska samolotach, pojazdach obsługi oraz innych obiektach

  Systemy typu SAR (Synthetic Aperture Radar)

  Nowoczesne systemy radarowe przeznaczone do kształtowania elektronicznej 3-wymiarowej mapy terenu, monitorowania stanu biomasy na powierzchni Ziemi, badania wilgotności gruntów, obserwacji sytuacji katastrofalnych (wycieków ropy, powodzi) oraz wspomagania akcji ratowniczych.

  sar1asar1b

   

   

   

   

   

   

  186837

  Stronę Instytutu przegląda teraz 6 gości