Vinaora Nivo SliderVinaora Nivo SliderVinaora Nivo Slider

Pożegnanie z mundurem

31 sierpnia 2018 r. w Sali Tradycji Wojskowej Akademii Technicznej odbyła się uroczystość pożegnania z mundurem Dyrektora Instytutu Radioelektroniki Pana płk. dr. hab. inż. Piotra Kaniewskiego, prof. WAT.

Pozegnanie1

Pozegnanie2

Jubileusz 50-lecia Instytutu Radioelektroniki i Instytutu Telekomunikacji Wydziału Elektroniki WAT

Jubileusz 50-lecia Instytutu Radioelektroniki i Instytutu Telekomunikacji
Wydziału Elektroniki WAT

W dniu 03 lipca 2018 r. odbyły się obchody jubileuszu 50-lecia powstania dwóch instytutów Wydziału Elektroniki WAT: Instytutu Radioelektroniki (IRE) i Instytutu Telekomunikacji (ITK). Uroczystość ta stała się okazją do spotkania kilku pokoleń pracowników obu instytutów, zarówno byłych, jak i aktualnie pracujących.

50 02

Przed zasadniczymi uroczystościami, uczestnicy obchodów, w głównej mierze emerytowani pracownicy instytutów, ale również i inni zaproszeni goście, mieli możliwość zapoznania się z bazą lokalową i laboratoryjną instytutów. Była to okazja zarówno do poznania aktualnych osiągnięć naukowo-badawczych instytutów, jak też do odwiedzenia pomieszczeń służbowych i pracowni laboratoryjnych, w których spędzili wiele lat swojego zawodowego życia. Odwiedziny w instytutach stały się okazją do wspomnień i pierwszych rozmów z pracownikami.

50 03

Główne uroczystości odbyły się w sali kinowej Klubu WAT. Na jubileusz przybyło wielu znakomitych gości. Władze Akademii reprezentowali: Rektor-Komendant płk dr hab. inż. Tadeusz Szczurek, prorektor ds. naukowych prof. dr hab. inż. Krzysztof Czupryński i prorektor ds. studenckich dr hab. inż. Marzena Tykarska. Z wielką radością odnotowaliśmy obecność: prof. dr. hab. inż. Bogusława Smólskiego (byłego Komendanta Wydziału Elektroniki i Rektora WAT), prof. dr. hab. inż. Marka Amanowicza (byłego Szefa Instytutu Systemów Telekomunikacji, Komendanta WEL i Prorektora WAT ds. naukowych), doc. dr. inż. Stanisława Janke i dr. inż. Tomasza Rapackiego (byłych Szefów Instytutu Radiolokacji). Ponadto swoją obecnością zaszczycili nas Zastępca Kanclerza – Szef Logistyki, Kwestor WAT, Dyrektor Biblioteki Głównej WAT, a także Dyrektorzy: Instytutu Optoelektroniki, Instytutu Geodezji Wydziału Inżynierii Lądowej i Geodezji, Instytutu Teleinformatyki i Automatyki Wydziału Cybernetyki, Instytutu Budowy Maszyn Wydziału Mechanicznego oraz reprezentanci wielu innych jednostek organizacyjnych WAT.

50 04

Na uroczystość licznie przybyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Sztabu Generalnego WP, Dowództwa Generalnego RSZ, Dowództwa Operacyjnego RSZ, dowódcy jednostek wojskowych, dla których kształcimy oficerów profilowanych w instytutach.

50 05

Gośćmi uroczystości byli przedstawiciele uczelni krajowych, instytutów naukowo-badawczych i przemysłu, z którymi instytuty współpracują na wielu płaszczyznach. Tradycyjnie najliczniejszą rzeszą gości byli aktualni i byli pracownicy. Nie zabrakło także studentów – podchorążych Wydziału Elektroniki.

50 06

Część główna uroczystości odbyła się w Klubie WAT. Zastępca Dziekana WEL płk dr inż. Adam Słowik złożył meldunek Rektorowi-Komendantowi płk dr. hab. inż. Tadeuszowi Szczurkowi, któremu towarzyszył Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski.

50 07

Po powitaniu uczestników jubileuszu przez dyrektorów instytutów głos zabrał Dziekan Wydziału Elektroniki prof. dr hab. inż. Andrzej Dobrowolski, który scharakteryzował zasługi instytutów w działalności naukowej-badawczej i dydaktycznej w minionym półwieczu. Pogratulował dyrektorom instytutów dotychczasowej działalności i złożył życzenia dalszej owocnej pracy w dynamicznie zmieniającej się sytuacji związanej m.in. z wdrożeniem ustawy 2.0 o szkolnictwie wyższym.

50 08

Główne wystąpienia w kolejnej części uroczystości stanowiły prezentacje dyrektora Instytutu Telekomunikacji płk dr hab. inż. Zbigniewa Piotrowskiego i dyrektora Instytutu Radioelektroniki płk dr hab. inż. Piotra Kaniewskiego. Dyrektorzy w pierwszej części swoich prezentacji przedstawili historię instytutów, początki realizacji prac badawczych, tworzenie zespołów naukowo-badawczych, często we współpracy z przedstawicielami przemysłu krajowego. Następnie zaprezentowali aktualne osiągnięcia w ramach działalności naukowej i dydaktycznej oraz przedstawili plany instytutów na przyszłość, w tym w odniesieniu do rozwoju infrastruktury laboratoryjnej, dydaktycznej i badawczej. Na koniec dyrektorzy złożyli byłym i obecnym pracownikom instytutów podziękowania za twórczą pracę, a partnerom podziękowania za wsparcie.

50 09

Po wystąpieniach dyrektorów, prowadzący uroczystość mgr inż. Grzegorz Sundman poinformował zebranych, że zawiązane przed kilkoma laty konsorcjum, w skład którego wchodzą PIT-RADWAR S.A. jako lider oraz Wojskowa Akademia Techniczna, reprezentowana przez międzywydziałowy zespół pracowników naukowych, zostało w bieżącym roku laureatem III edycji Konkursu „Lider Innowacji w Dziedzinie Bezpieczeństwa i Obronności 2018", zorganizowanego przez Fundację „Promilitaria XXI" oraz Narodowe Centrum Badań i Rozwoju za „Prototyp mobilnego radaru wstępnego wskazywania celów P-18PL". Z tej okazji Rektor-Komendant Wojskowej Akademii Technicznej uhonorował dyplomem i wręczył dyplomy gratulacyjne 22 członkom międzywydziałowego zespołu z Wydziału Elektroniki oraz Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa.

50 10

Następnie Pan Sundman odczytał listy gratulacyjne od Pierwszego Zastępcy Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego gen. broni Michała Sikory oraz od Przewodniczącego Sekcji Telekomunikacji Komitetu Elektroniki i Telekomunikacji PAN prof. dr. hab. inż. Józefa Woźniaka.

50 11

Pełne wzruszeń było wystąpienie prof. dr. inż. Wojciecha Oszywy – założyciela i pierwszego Szefa Instytutu Systemów Telekomunikacji. Profesor Oszywa przedstawił realia ówczesnych czasów, a w szczególności omówił trudności organizacyjne i kadrowe powstających instytutów. Bardzo serdecznie wypowiadał się o wyjątkowo twórczej współpracy z założycielem i pierwszym Szefem Instytutu Radiolokacji płk. prof. dr. inż. Tadeuszem Kąckim. Zwrócił się także z przesłaniem „starszego kolegi" do studentów, a dyrektorom instytutów życzył samych sukcesów.

50 12

Prezes Stowarzyszenia Elektryków Polskich odznaczył instytuty medalem im. Profesora Janusza Groszkowskiego w uznaniu wybitnych zasług w rozwoju radioelektroniki i telekomunikacji oraz w podziękowaniu za współpracę ze Stowarzyszeniem. Odznaczenia-statuetki wraz z listem gratulacyjnym przekazał Wiceprezes SEP dr inż. Mieczysław Żurawski.

50 13

W kolejnych wystąpieniach prof. dr hab. inż. Józef Modelski – dhc WAT, a następnie Dyrektor Instytutu Technicznego Wojsk Lotniczych prof. dr hab. inż. Ryszard Szczepanik podkreślili znaczący wkład obu instytutów w rozwój polskiej telekomunikacji i radiolokacji oraz ich niekwestionowane pozycje w kraju i poza granicami.

50 14a

Po wykonaniu pamiątkowej fotografii uczestników spotkania jubileuszowego przed Kubem WAT, około 300 gości udało się do restauracji Hotelu Asystenckiego WAT, gdzie kontynuowano uroczystości.

Odprawa personelu ubezpieczenia lotów – Powidz 2017

Odprawa personelu ubezpieczenia lotów – Powidz 2017

W dniach od 6 do 8 grudnia 2017 roku miała miejsce odprawa koordynacyjno–szkoleniowa kadry technicznej odpowiadającej za nadzór i eksploatację urządzeń ubezpieczenia lotów. Stawili się na nią wszyscy, którzy mają coś wspólnego z technicznym naziemnym zabezpieczeniem działań lotniczych. Obecny był również przedstawiciel Instytutu Radioelektroniki, który od wielu lat profiluje studentów w specjalności Radionawigacja.

Odprawę rozpoczął na terenie Warsztatów Techniki Lotniczej w Toruniu Szef Zarządu Wojsk Radiotechnicznych pan płk Dariusz Krzywdziński. W swoim wystąpieniu przypomniał rolę i znaczenie pododdziałów ubezpieczenia lotów. Kolejnym etapem było zwiedzanie zaplecza WTL i zapoznanie się z ich zadaniami oraz ofertą warsztatową. Jest to miejsce nieprzypadkowe, bowiem technicy Warsztatów służą obsługom technicznym naziemnych pomocy nawigacyjnych wsparciem i pomocą.

powidz171powidz172

Po zakończeniu zwiedzania WTL uczestnicy odprawy udali się do 56 Bazy Lotniczej gdzie zapoznali się z jej zadaniami i dokonali rekonesansu pomocy nawigacyjnych na lotnisku. Była także okazja zapoznania się z możliwościami śmigłowców Mi-24, W-3PL Głuszec i Mi-2. Dzień zakończył się przejazdem do Powidza.

powidz173powidz174

Pierwsze godziny drugiego dnia odprawy to rekonesans lotniska 33 Bazy Lotnictwa Transportowego w Powidzu oraz wizyta w hangarze technicznym zakończona pamiątkowym zdjęciem przy samolocie C-130 Herkules. Godziny popołudniowe wypełniły meldunki o awariach i stanie pomocy nawigacyjnych w poszczególnych bazach lotniczych. Przedstawiciele Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej przedstawili swoje doświadczenia z eksploatacji systemów radionawigacyjnych użytkowanych w PAŻP oraz nakreślili perspektywy instalacji systemów GBAS w Polsce, Europie i świecie. Także podczas tego panelu przedstawiciel Instytutu zapoznał zebranych z wnioskami po przeprowadzeniu pierwszej edycji kursu doskonalącego Radioelektronika dla technicznego personelu ubezpieczenia lotów, który miał miejsce w okresie 6-24 listopada 2017r. na terenie IRE.

powidz175powidz176

Trzeciego dnia odprawy uczestnicy mieli okazję obejrzeć samolot – laboratorium Zespołu Kontroli z Powietrza Naziemnych Urządzeń Nawigacyjnych (znanego jako PUEBLO). Następnie zostali zapoznani z planami i stanem realizacji zamierzeń w zakresie pozyskiwania i modernizacji urządzeń ubezpieczenia lotów. Odprawa zakończyła się postawieniem zadań i ukierunkowaniem do działalności bieżącej kadry logistycznej i technicznej odpowiedzialnych za ubezpieczenie lotów na rok 2018. Odprawa stanowiła również okazję do spotkania się z naszymi absolwentami, którzy z roku na rok stawiają się w coraz większej liczbie biorąc odpowiedzialność za losy pododdziałów UL i sprzętu w swoich bazach lotniczych. Należy także dodać, że zespołem kontroli z powietrza PUEBLO od wielu lat dowodzi absolwent IRE (1997r.) kpt. Rafał Mróz – kolega z ławy studenckiej autora powyższego artykułu.

powidz177

 

119839

Stronę Instytutu przegląda teraz 17 gości